Yang Zhenduo’s Disciples

Master Yang Zhenduo is proud to announce and acknowledge the following people as his Disciples.

These individuals have studied and promoted tai chi for many years.

Disciples Group Picture

Disciples Name List, 杨振铎传承弟子

 • Hu Buyun, 胡步云
 • Yang Yongfen, 杨永芬
 • Guo Jiansheng, 郭建生
 • Ge Jingang, 戈金刚
 • Xie Wende, 谢文德
 • Wang Dexing, 王德星
 • Gao Junsheng, 高俊生
 • Zhang Suzhen, 张素珍
 • Yang Liru, 杨礼儒
 • Miao Guangzhao, 苗光照
 • Li Chunhou, 李存厚
 • Sun Gangchen, 孙刚臣
 • Cheng Xiangyun, 程相云
 • Yang Chunru, 杨春如
 • Zhou Yazhen, 周亚珍
 • Lin Qiuya (Malaysia), 林秋雅(马来西亚)
 • Wang Wen, 王 文
 • Zhang Guiying, 张桂英
 • Hua Xiaolong, 滑小龙
 • Mei Mei Teo (Sweden), 张美美(瑞典)
 • Duan Yinglian, 段英莲
 • Li Shoutang, 李寿堂
 • Li Xiuying, 李秀英
 • Han Hoong Wang (USA), 王涵蓉(美国)
 • Yan Fengxiang, 阎凤祥
 • Jia Chengping, 贾承平
 • Li Qimei, 李七梅
 • Qiao Rongjian, 乔荣建
 • Tian Xianwen, 田宪文
 • Song Bin, 宋 斌
 • Geng Ying, 耿 英
 • Yang Wenshen, 杨文升
 • Luo Haiping, 罗海平
 • Yao Junfang, 药俊芳
 • Wang Baixuan, 王白玄
 • Jian Guiyan, 简桂妍
 • Liang Xiufang, 梁秀芳
 • Niu Xinzhong, 牛新中
 • Yang Shufang, 杨树芳
FacebookTwitterGoogle+Share

Comments are closed.