International Yang Family Tai Chi Chuan Association

[Skip navigation]


Association's Forms:
§ Traditional Yang Family Tai Chi Chuan 103 Movement Hand Form
§ Traditional Yang Family Tai Chi Chuan 49 Movement Demonstration Form
§ Yang Family Tai Chi Chuan 13 Movement Hand Form
§ Yang Family Tai Chi Chuan 16 Movement Hand Form
§ Traditional Yang Family Tai Chi Chuan 67 Movement Sword Form
§ Saber Form 13 Posture Poem

Yang Family Tai Chi Chuan 16 Movement Hand Form

预 备 yu4 bei4 Preparation Form
1. 起 式 qi3 shi4 Beginning
2. 云 手 yun2 shou3 (1) Cloud Hands (1)
3. 单 鞭 dan1 bian1 Single Whip
4. 肘 底 捶 zhou3 di3 (kan4) chui2 Fist Under Elbow
5. 白 鹤 凉 翅 bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Spreads its Wings
6. 左 搂 膝 拗 步 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
7. 手 挥 琵 琶 shou3 hui1 pi2 pa Hand Strums the Lute
8. 倒撵猴 dao4 nian3 hou2 Step Back and Repulse the Monkey
9. 左打虎式 zuo3 da3 hu3 shi4 Left Strike Tiger
10. 野马分鬃 ye3 ma3 fen1 zong1 Parting Wild Horse's Mane
11. 进步指裆锤 jin4 bu4 zhi3 dang1 chui2 Step Forward and Punch Groin
12. 转身白蛇吐信 zhuan3 shen1 bai2 she2 tu4 xin4 Turn Body and White Snake Spits out Tongue
13. 进 步 搬 拦 捶 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step Forward, Parry Block and Punch
14. 上步拦雀尾 shang4 bu4 lan2 que4 wei2 Step Forward and Grasp the Bird's tail
15. 十 字 手 shi2 zi4 shou3 Cross Hands
16. 收 式 shou1 shi4 Closing
  还 原 huan2 yuan2 Return to Normal


International Yang Family Tai Chi Chuan Association • Copyright © 1999-2017 Yang Family • All rights reserved